นอกจากความรักเคารพ ด้วยการกราบไหว้ เทิดทูน บูชาแล้ว การนำคำสอนของพระองค์ท่านไปปฏิบัติเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่า

การสานต่อปณิธานของพระองค์ท่านเป็นสิ่งที่งดงามยิ่ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*************************************
คลินิกแพทย์หญิงจุฑาทิพย์ ยิ่งเจริญพาสุข
( มีเพียง 2 สาขา ในโคราชเท่านั้น )

 

 


 
  © All Rights Reserved บางกอกเลเซอร์คลินิก โคราช 2015