แพทย์ประจำคลินิก / General Manager 

แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ ยิ่งเจริญพาสุข (คุณหมอกิ่ง)

พบ.(แพทยศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ ว 28818

 

 

                          ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรโรคผิวหนัง จากสถาบันโรคผิวหนัง

                          ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ชะลอวัย สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัย  

                          ประกาศนียบัตร เวชศาสตร์ผิวพรรณและความงามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

Certificate

-Certificate of Participation The 2nd International Symposium on Cosmetic and Health Innovation 2008

-Certificate of Attendance Thread Rejuvenation Training 2012

-Certificate of Attendance Pan Facial Aesthetic Rejuvenation in Asian Course 2012

-Certificate of Attendance The Scientific Program International Congress of Aesthetic Dermatology 2012

-Certificate of Attendance Cosmetic Engineering Innovated Fine Threads Lifting and Skin Rejuvenation 2012

-Certificate of Attendance New Era of Dermal Filler in Aesthetics 2012

-Certificate of Attendance 3D UVL Basic Facial Training Program Dermaster Korea 2012

-Certificate of Attendance 2nd International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine “Caderver Live Demonstration

Course on Botulinum Toxin,Fillers and Thread Lifting 2012

-Certificate of Attendance 2nd International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine

 “ Master in Aesthetic Trend “

-Certificate of Attendance 3nd International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine 2013

-Certificate of Attendance 2nd Perfectha Hands on course at iFace Plastic Surgery,Seoul ,Korea

-Certificate of Attendance DNC Academy HA Filler Advanced course, Korea 2013

-Certificate of Attendance The Art and Science of Dermal Filler Injection on Caderver Training Course , MedicalMap Academy 

Managing Director 

นายแพทย์ชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์  ( คุณหมอหนุ่ย )

แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม ( ม.ขอนแก่น )

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมด้านสมองและระบบประสาท (จุฬา)

 

ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง

นายแพทย์ธนา  เอกวงศ์วิริยะ (คุณหมอเหน่ง)

พบ.(แพทยศาสตร์บัณฑิต) รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (วุฒิบัตร) รพ.รามาธิบดี มหาวทยาลัยมหิดล

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 27256

ปัจจุบันปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 

 

แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์หญิงสุจิตรา สายกระสุน (คุณหมอเก๋)

พบ.(แพทยศาสตร์บัณฑิต) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ ว 44999

 

 

แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์หญิงธิติยา  ชุลีธนสิน ( คุณหมอออย )

พบ.(แพทยศาสตร์บัณฑิต) รพ.มหาราชนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 41677

 

 

 

  © All Rights Reserved บางกอกเลเซอร์คลินิก โคราช 2015